KVKK Aydınlatma Metni

UÇAR OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve BAĞLI KURUMLARINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla ve aşağıdaki ilkeler doğrultusunda kişisel bilgilerinizi işleyeceğiz:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğü gereği ve 30356 sayılı “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” gereğince;
1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel bilgilerinizi, hukuki ve ticari güvenliğinizi sağlamak, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve size her alanda daha etkili hizmet verebilmek amacıyla, kanunun 5. ve 6. maddesi gereği açık rızanız dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir.
1.1. İş faaliyetlerinin (mal/hizmet satma, satış sonrası hizmet ve ürünlere ilişkin bilgilendirme) planlanması, yürütülmesi, denetimi,
1.2. Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetimi.
1.3. Veri sorumlusu sıfatıyla Uçar Otomotiv Turizm San.ve Tic. A.Ş. operasyonlarının güvenliğinin temini, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yönetimi. 1.4. İlgili idari ve muhasebesel yükümlülükler dahil olmak üzere her türlü sözleşmeden ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmesel ilişkilerin yönetilmesi.
Açık rızanızın aranmadığı durumlar;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 2/3
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hallerinde, kişisel bilgilerinizi açık rızanız olmadan işleme hakkı saklıdır.
2-Kişisel Verilerin Aktarılması: Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel bilgilerinizi, işbu aydınlatma metninin 1.no.lu maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve yeterli koruma bulunması durumunda 9. Maddesinde belirtilen, kişisel verilerin aktarımıyla ilgili kanuni hak ve sınırlamalar çerçevesinde iş ortaklarımızla, tedarikçilerle, kanunen yetkili kurumlarla ve özel kişilerle, Hyundai Assan, Hyundai Motor Company, işbirliği içerisinde bulunduğumuz sigorta şirketleri, bankalar ile ticari ve kanuni gereklilik hallerinin varlığında ilgili üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.
3-Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri: Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., veri sorumlusu sıfatıyla işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda muhafaza eder. Şirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süreye riayet eder; bir sürenin öngörülmemiş olması takdirde kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. bknz. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası’na ilişkin sürelere, https://verbis.kvkk.gov.tr adresi üzerinde veri sorumlusu olarak kayıtlı bulunan Uçar Otomotiv Turizm San.ve Tic. A.Ş. için sicil sorgulama yapılarak ulaşılabilir.
4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Veri sorumlusu sıfatı ile Uçar Otomotiv Turizm San.ve Tic. A.Ş. tarafından, kişisel verileriniz, iş bu aydınlatma metninin 1. Maddesi’nde belirtilmiş olan amaçlarla doğru orantılı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinin tanıdığı hak, amaç ve sınırlamalar çerçevesinde; elektronik ortamda, telefonla, sözlü ve yazılı olarak toplanır. Toplanan bu veriler de işbu aydınlatma metninin 1.Maddesi’nde gösterilmiş olan amaçlar doğrultusunda kullanılır.
5-Veri Kategorileri: Uçar Otomotiv Turizm San.ve Tic. A.Ş., şirketinizin irtibat kişilerinin, temsilcilerinin (müdürler, yetkililer ve çalışanlar) ve/veya hisse sahiplerinin aşağıda belirtilmiş olan kişisel bilgilerini toplamaktadır.
a) Kimlik Bilgisi: Nüfus cüzdanı bilgisi, ehliyet bilgisi ve pasaport bilgisi.
b) İletişim Bilgisi: Adres, e-posta, telefon, cep telefonu, 3/3
c) Finansal Bilgi: Banka hesap bilgileri, borç bakiyesi, IBAN numarası, ödeme bilgileri
d) Müşteri/Tedarikçi/İş Ortağı Bilgisi: Müşteri numarası, ticari ilişki başlangıç-bitiş tarihi ve nedeni, talepler, hizmet memnuniyet bilgileri, ürüne ilişkin şikayet ve talep bilgileri,
e) Özlük ve Meslek Bilgisi: İş yeri pozisyonu/görevi, eğitim durumu, sektör bilgisi, işe giriş belgesi,
f)Hukuki İşlem Bilgisi: İmza sirküleri, faaliyet belgesi ve vekaletname.
g) Ticari Bilgi: Faaliyet alanı.
h) Diğer: Araç model ve plaka bilgisi, ulaşım ve konaklama bilgisi.
6-Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması: Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
6.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler - Teknolojinin imkan verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması, - Veri güvenliğine ilişkin bilgi sistemlerinin güncel tutulması, - Teknik konularda uzman kişilerin istihdam edilmesi - Düzenli aralıklarla alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapılması - Güvenliğin sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapının oluşturulması - Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilere erişimin sınırlandırılması - Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir şekilde yedekleme programının kullanılması - Virüs koruma sistemlerini içeren yazılımların kullanılması Uçar Otomotiv Turizm San.ve Tic. A.Ş., kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.
6.2.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler - KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, - Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması, - KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması, 4/3 7- Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler İşlenen kişisel verilerin alınan gerekli güvenlik önlemlerine karşın kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVK Kurul’una bildirecektir.
8-Veri Sahibinin Hakları: 6698 sayılı kanunun 11. maddesinin veri sahibine tanıdığı kanuni haklar gereğince Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye başvurarak,
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 6698 sayılı kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Veri sorumlusu olarak başvurunuzda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırırız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafınızdan, kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebinizi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildiririz. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde tarafımızca gereği yerine getirilir. Başvurunun hatamızdan kaynaklanması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilir.
Uçar Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Adresi: Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Cad. No:73 Altunizade – Üsküdar / İstanbul
Mersis No: 0884011613300016 Ticaret Sicil No (İstanbul): 393870
www.ucarotomotivgrup.com.tr [email protected]
Tel: 0 216 422 30 40 Faks: 0 216 422 30 37
İletişim Formu

Soru, görüş ve önerilerinizi bize bildirin.


Whatsapp Telefon